Aangeleenthede Afrika Wreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

Bonde, bewegings, groepe . . .

Afrikaners maak steeds s

Anne-Marie Mischke
Die Rapport
19 Mei 2002 E-pos die bladsy aan 'n vriend


Daar word weer druk gepraat oor 'n Afrikanerraad en 'n verkennende gesprek word op 31 Mei in Bloemfontein gehou. Die gedagte is onder meer dat dit Afrikanerorganisasies sal koördineer. Hoe staan sake deesdae met dié organisasies? Die Afrikaner het in die vorige eeu sy opkoms én ondergang as politieke mag beleef. Sedert 1994 moet hy vir hom 'n gans ander soort plek in die Suid-Afrikaanse gemeenskap vind as dié waaraan 'n hele paar geslagte gewoond was.

Van die talle Afrikaner-/Afrikaanse organisasies wat vroeg in die vorige eeu hul beslag begin kry het en wat in vele opsigte as stut gedien het vir die ver kryging en behoud van mag op alle lewensterreine verg dit aanpassing en dikwels 'n nuwe missie en
Breedweg is die grootste gemene deler die bevordering van die Afrikaanse taal en die belange van Afrikaanssprekendes.
werkwyse. 'n Aantal nuwes het nuwe werkwyses bedink. Wat ís dan die saak van die Afrikaner-/Afrikaanse organisasies agt jaar die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling in?

Breedweg is die grootste gemene deler die bevordering van die Afrikaanse taal en die belange van Afrikaanssprekendes. Maar daar is plek-plek subtiele verskille. Sommige van die ouer organisasies laat die klem steeds grootliks op Afrikaans en Afrikanerbelange val. Die "kernbesigheid" van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) word byvoorbeeld deur sy hoofamptenaar, mnr. Hennie de Wet, aangestip as "die vestiging van die grootste mate van samewerking tussen Afrikaanse organisasies ter bevordering van Afrikaner- en Afrikaanse taalbelange binne en buite die RSA".

Die Voortrekkerbeweging is volgens sy hoofleier, prof. Piet Strauss, 'n "beweging vir Christelik-Afrikaans georiënteerde jong mense". Die Rapportryers, sê hul president, mnr. Johannes Kleinhans, wil die Afrikaanse taal en kultuur
Onder die nuwe organisasies wat die taal- en/of Afrikaanse groepsregte wil bevorder, het die besef sterk posgevat dat Afrikaans en die Afrikaanse saak nie in isolasie bevorder kan word nie.
uitbou. Wel "in samelewing met ander Suid-Afrikaners", maar dit blyk uit 'n gesprek met hom dat die organisasie primêr op dienslewering aan die Afrikanergemeenskap gemik is.

Al hoe meer egter beklemtoon organisasies in woord én daad dat hulle ook deel van die breër Suid-Afrikaanse samelewing is. Vir selfbehoud, om marginalisering teen te werk, en al hoe meer omdat hulle deel van groter Suid-Afrika wil wees. Die Afrikanerbond se missie is "om Afrikanerbelange te dien, asook die breër belange van die hele land en gemeenskap", sê sy voorsitter, prof. Francois Venter. Heelwat projekte van die AB word reeds aan die breër gemeenskap gewy. Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) bevorder die Afrikaanse taal en kultuur, met Christelike waardes. Hy reik egter ook op indrukwekkende wyse uit na die breër gemeenskap. Sy hoofamptenaar, dr. Frits Kok, rits 'n amper eindelose lys gemeenskapsaksies van die afgelope jare af, van werk aan die destydse Vredesakkoord tot die bekendstelling van die volkslied by alle skole. En daarmee saam "die popularisering" van Afrikaans by mense wie se moedertaal dit nie is nie.

Sedert 1995 werk die Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) aan sy herposisionering. Waar dit in 1942 gestig is om die (wit) Afrikaanse sakegemeenskap se belange te dien, sê mnr. Jacob de Villiers, hoofamptenaar, val die klem nou net so swaar op die land se belange. Die AHI het 'n ontwikkelingsgerigte benadering en poog "om die voorheen benadeelde gemeenskap nader te trek". Onder die nuwe organisasies wat die taal- en/of Afrikaanse groepsregte wil bevorder, het die besef sterk posgevat dat Afrikaans en die Afrikaanse saak nie in isolasie bevorder kan word nie.

Ofskoon Afrikaans hul fokus bly, lê hulle swaar klem op die ontwikkeling van veeltaligheid en minderheidsregte oor die algemeen - al voeg nie almal die daad ewe sterk
"Afrikaans moet net bestuur en bevorder word, in vennootskap met ander tale, nie beskerm word nie."
by die woord nie. Dit is ook so dat om van meertaligheid saam met Afrikaans te praat, en van almal se minderheidsregte naas Afrikaanssprekendes se regte, 'n politiek korrekte manier van doen geword het. Selfs die strydlustige Afrikaanse taalvegter, dr. Dan Roodt van die Pro-Afrikaanse Aksiegroep (Praag), sê Praag beywer hom vir "die erkenning van taalregte binne die verband van 'n meertalige Suid-Afrika". Die Groep van 63, gedryf deur hoofsaaklik middeljarige wit "intellektuele" Afrikaners, is volgens sy voorsitter, dr. Danie Goosen, wel "Afrikaans-gerig", maar . . . "ons wydste gemene deler is Afrikaans, maar dit moet geknoop word aan ander tale, 'n soort federasie van minderheidsgroepe".

In Bellville het 'n klompie sakelui die Taalsekretariaat gevorm met die doel om veeltaligheid te bevorder en ook Afrikaans daardeur te dien. Die Taalsekretariaat het 'n klein, vaste personeel wat taalprojekte deur ander instellings bestuur en finansier. Die hoofamptenaar, mnr. André van der Walt, sê die idee is om Afrikaans op grondvlak te bevorder deur samewerking eerder as konfrontasie. "Afrikaans moet net bestuur en bevorder word, in vennootskap met ander tale, nie beskerm word nie." Kenmerkende projekte: hulp aan onderwysers in meertalige skole; 'n meertalige politieke woordeboek.

Die bevordering van Afrikaans in die uitsaaiwese, maar weer eens met die klem op veeltaligheid, is die doel van die Taakgroep vir die Bemagtiging van Afrikaans (Tabema), 'n paar enkelinge onder leiding van prof. Koos du Toit van Stellenbosch.

'n Heel nuwe benadering is dié van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Dis 'n operasionele liggaam, dus sonder grondvlaklede, wat met 'n hoofamptenaar, dr. Christa van Louw, en 'n aantal trustees funksioneer. Met "bemagtiging deur Afrikaans",
MWU-Solidariteit aanvaar daar moet regstellende aksie wees, "maar dan moet daar nie 'n nuwe groep van benadeeldes geskep word nie"
sê Van Louw, word bedoel "die hooffokus is op die verhouding tussen Afrikaans en sy sprekers en hul sosiaal-ekonomiese omstandighede". Dit gaan om die ontwikkeling van die mense in die taalgemeenskap. Die stigting fokus tans op vier terreine: geletterdheid; vaardigheid wat op entrepreneurskap gemik is; formele onderwys, waarin ondersteuning aan opvoeders en leerlinge gegee word; en die uitvoerende kunste. Daar word ook uitgereik na ander Afrika-tale.

Die ou verregse Mynwerkersunie, wat destyds om die regte van wit mynwerkers, hoofsaaklik Afrikaners, geveg het, is onder sy nuwe naam, MWU-Solidariteit, oop vir alle werkers. Sy ledetal (op van 40 000 tot 128 000) kom nou uit etlike bedrywe, maar is nog hoofsaaklik wit (95,5%) en Afrikaanssprekend (87%). Maar sy benadering is anders. Mnr. Dirk Hermann, woordvoerder, bevestig die vakbond fokus sterk op sy lede se probleme met regstellende aksie. MWU-Solidariteit aanvaar daar moet regstellende aksie wees, "maar dan moet daar nie 'n nuwe groep van benadeeldes geskep word nie". Eerder as om "teen die werklikheid te baklei", word in 'n positiewe verhouding met die regering gewerk en is die vakbond vol hoop dat 'n ooreenkoms, 'n sogenaamde gelykheidsakkoord, bereik sal word.

Dis nie net MWU-Solidariteit waarvan die aangesig nog hoofsaaklik wit is nie. Al die organisasies is 'n tyd lank al oop vir almal wat hul saak dien, ongeag kleur, maar die ledetal bly oorwegend wit (en soms nog erg manlik en middeljarig). Mnr. Kobus Mostert van die AB raam hul getal bruin lede op sowat 500 uit 'n aktiewe ledetal van tussen 6 000 en 8 000 (dramaties af van die meer as 12 000 in die ou bedeling). Daar is geen swart lede nie en net 235 vroue het lid geword nadat die AB vir hulle oopgestel is.
Dit kom voor of jonger Afrikaners nie besonder aktief is by die georganiseerde Afrikanerdom nie.
Van die eens manlike wit Rapportryersbeweging, skat Kleinhans, is 0,1% bruin, met sowat 5% vroue. Die organisasie se ledetal is af van sowat 9 000 voor 1994 tot 3 000. Selfs die ATKV, met sy baie aktiewe uitreiking na die breë gemeenskap en 'n ledetal van 'n geraamde 100 000 (en dit groei steeds met sowat 10% per jaar), se meeste lede is nog wit. Hy spog nietemin met 'n tak in Soweto en etlike takke in bruin woonbuurte.

Die AHI het 'n sakekamer in 'n swart gemeenskap en 'n paar in bruin gemeenskappe en dr. Franklin Sonn, oud-ambassadeur, is sy ondervoorsitter. Dit lyk nie juis anders onder nuwe organisasies nie. Roodt sê Praag se ledetal lê iewers tussen 300 en 1 000, en "daar is enkele nie-wit lede, hoewel ons nie statistieke hou nie". Oor die Groep van 63, sterk gerig op minderheidsbelange, se statistieke, getalle en struktuur sê Goosen: "Ons het geen ledetal en geen struktuur nie. Ons funksioneer taamlik onkonvensioneel . . . soos 'n wolk wat nóú saamtrek, dan weer verdwyn". Bruin mense? "Ons gesels gereeld met hulle." Swart mense? "Ons is besig om alliansies te probeer vorm met swart intellektuele." Dié "ons-hulle"-situasie skryf hy toe aan die verlede, toe taal- en politieke bewegings hand aan hand geloop het.

Dit kom voor of jonger Afrikaners nie besonder aktief is by die georganiseerde Afrikanerdom nie.
Voorstanders van so 'n Afrikanerraad meen dit moet die verskeidenheid Afrikaner-organisasies koördineer, moet vir oorleg gebruik word en selfs namens die Afrikaners praat
Die Voortrekkerbeweging se ledetal het gekrimp van 55 000 tot iets tussen 13 000 en 15 000. Die Afrikaanse Studentebond is tot niet. So ook die Ruiterwag en die Junior Rapportryers, wat onderskeidelik by die AB en die Federasie van Rapportryerskorpse ingeskakel is.

Sambrele, koepels en netwerke

Dis weer sulke tyd: om Afrikaners, of dan minstens hul organisasies, saam te voeg onder een sambreel. Voorstanders van so 'n Afrikanerraad meen dit moet die verskeidenheid Afrikaner-organisasies koördineer, moet vir oorleg gebruik word en selfs namens die Afrikaners praat. Volgens prof. Hermann Giliomee, rubriekskrywer in Beeld en Die Burger, kan so 'n raad ook vertoë tot die regering rig. Nie almal meen dis noodwendig 'n goeie idee nie. Party vrees 'n soort "opperraad", ander vra hoe so 'n raad werklik namens die uiteenlopende Afrikaners kan praat. Baie jonger mense voel hulle daardeur koud gelaat.

Mnr. Dirk Hermann, woordvoerder van MWU-Solidariteit, sê daar word blykbaar steeds gehunker na 'n soort "hiërargie van organisasies" soos daar in die vorige bedeling was. Toe was die regering amper 'n soort Afrikanerraad. Van die Afrikaner-Broederbond en sy netwerk, sê hy, weet hy net wat sy pa hom vertel het. Hy het bedenkings of so 'n hiërargie, of 'n netwerk of selfs net 'n Afrikanerraad, nog nodig is. Dit lyk vir hom belangriker dat individuele organisasies hulle om bepaalde belange organiseer, eerder as spesialisorganisasies. Hy vra hom af of MWU-Solidariteit
"kulture het ook organisasies en formalisering nodig ter wille van die vloei van idees"
byvoorbeeld sy lede se belange beter sal dien as hy deel het aan 'n oorkoepelende Afrikanerraad of enige ander oorkoepelende liggaam.

Dis maklik om nou te sê doen weg met die "formalisering" van die Afrikanergemeenskap weg, sê die Groep van 63 se voorsitter, dr. Danie Goosen, maar "kulture het ook organisasies en formalisering nodig ter wille van die vloei van idees". Nie ter bereiking van onmoontlike ideale of ou fundamentalistiese idees of ter wille van mag nie, maar om "minderheidstatus kreatief te aanvaar".

Intussen is die FAK nog altyd daar wat hom ten doel stel om 'n netwerkorganisasie vir alle Afrikaanse kultuurorganisasies te wees. Hy pak 'n verskeidenheid projekte saam met sy lede op hul spesialiteitsgebiede aan. En dan is daar die oorkoepelende naam waaronder 'n aantal taalstryders, buite en binne die parlement, gekies het om te werk: die Nuwe Afrikaanse Beweging. Dis 'n losse, beslis "ongeformaliseerde" samevoeging van individue en organisasies met dieselfde ideaal: die behoud van Afrikaans, minderheidsregte en die posisie van Afrikaners ná hul verlies aan politieke mag.

Eers was daar die super-Afrikaners

Die super-Afrikaners het lankal hard aarde toe gekom, maar vandag, 'n kwarteeu ná sy verskyning, vertel 'n boek met dié naam steeds 'n verstommende verhaal.

In die laat jare sewentig het twee joernaliste, Ivor Wilkins en Hans Strydom, 'n massa dokumente van die destyds hoogs geheime Afrikaner-Broederbond bekom en The Super-Afrikaners: Inside the Afrikaner Broederbond geskryf. Ineengevleg met die AB se verhaal is dié van hoe die Afrikanerdom van ongeveer 1920 af 'n netwerk van organisasies gevorm het. Dit het 'n groot rol gespeel in die
Op vele terreine het Afrikaners hul eie organisasies gehad, parallel, of selfs in mededinging, met gelyksoortige Engelssprekende organisasies.
Afrikaner se verkryging en behoud van politieke en ekonomiese mag en, soos die AB daarna verwys het, die "Afrikanerisering" van Suid-Afrika. Die Afrikaner-netwerk het ook baie jare die apartheidsideologie gedra en uitgebou.

Op die AB se vyftigste verjaardagviering het die destydse voorsitter, mnr. H.J. Klopper, gesê:

"Besef u watter magtige krag is vanaand tussen hierdie vier mure versamel? Wys my 'n groter mag êrens . . . ons is deel van die staat, ons is deel van die kerk, ons is deel van elke groot beweging wat uit die volk gebore is."
In die hoogbloei van die (net wit, net Afrikaanssprekende) georganiseerde Afrikanerdom het die AB landwyd 12 000 lede in 800 afdelings gehad en feitlik almal in belangrike poste was "Broeders".

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) is as 'n frontorganisasie van die AB beskou en sowat 2 000 kultuurorganisasies landwyd was by hom geaffilieer. Op vele terreine het Afrikaners hul eie organisasies gehad, parallel, of selfs in mededinging, met gelyksoortige Engelssprekende organisasies.

Daar was die Voortrekkerbeweging (naas die Boy Scouts en Girl Guides); die Afrikaanse Studentebond (ASB) naas sy Engelse eweknie, Nusas; die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aangeleenthede (Sabra) naas die SA Instituut vir Rasseverhoudinge, organisasies vir Afrikaanse onderwysers, spoorwegwerkers, poskantoorwerkers, polisielede, weermaglede en mynwerkers. Die Afrikaanse Handelsinstituut het Afrikaner-sakelui, landwyd georganiseerd in plaaslike Afrikaanse sakekamers, met toegang tot die ekonomie gehelp. Daar was die Rapportryers en Junior Rapportryers. En die "jong Broeders" georganiseerd in 'n eweneens geheime organisasie, die Ruiterwag.

En veel, veel meer.Besoekerskommentaar

Naam E-pos Onderwerp Ligging
Pawanr6xfdm1vxe_at_yahoo.comtZgSasAxqsQmUGKI
Ana: querem le1 ver que tenho de me zngaar??? humpf!! :-PSofia/Andre9:eram as fanicas que tinha e0 me3o, confesso que ne3o gosto muito delas...comem-se :-D

Muratr.wamuneln_at_php.degaZLbQxtjoMKpVCn
Was SpOn vor allen Dingen nicht bedenkt:Auch die zu scnhffeaden Inhalte sind begrenzt. Frfcher oder spe4ter wird natfcrlich die Generierung von neuen Artikeln immer geringer werden, da nicht mehr aus dem allumfassenden Archiv des kollektiven Wissens geschf6pft werden kann.Ab diesem Zeitpunkt werden natfcrlich auch nur noch dann neue Artikel angelegt, wenn tatse4chlich neue Informationen und neues Wissen entsteht.Zugegeben, bis dahin ist es noch ein langer Weg, aber diese Entwicklung wird sich kaum aufhalten lassen.Das gleiche trifft auf die neuregistrierten Nutzer zu:Vf6llig klar, dass irgendwann die Zahlen rfcckle4ufig sind, wenn der Grodfteil der relevanten Personen abgegrast bzw. angemelet ist.SpOn als Internetarm eines der traditionsreichsten Medien auf toten Be4umen in .de sieht mf6glicherweise seine Felle davon schwimmen wer weiss ;) Andererseits wfcrde mich bei der Reichweite des Artikels mal die direkte Auswirkung auf Nutzerzahlen und -Aktivite4t zumindest in der deutschen Wikipedia interessieren. Danach ging sicherlich einiges Etwas anders zu bewerten sehe ich da die Diskussion in der Bloglandschaft:Hier geht es so weit ich es verfolgt habe, um die immer weiter ausufernden Regulrarien WER in der Wikipedia WAS unter WECHEN Voraussetzungen schreiben darf. Beziehungsweise, was z.B. wegen mangelnder Relevanz wieder gelf6scht wird.Und hier kann ich den c4rger wiederum durchaus verstehen.Die Frage nach Relevanz sollte sich in dem Projekt nicht mehr stellen, da die einzige Rechtfertigung ffcr eine Relevanzbeurteilung Ressourcenknappheit we4re. Diese stellt sich beim heutigen Stand der Technik und der reinen Text-/Bild-Informationen in Wikipedia mMn nicht.In dem Moment, wo sich jemand hinsetzt und einen umfangreichen Artikel schreibt, ist die Relevanz doch bereits gegeben.Wenn dieser Artikel nun von einem absoluten Experten auf seinem Gebiet geschrieben wurde, der zugleich neueste Erkenntnisse mit einfliessen liedf, ist die Chance, dass der Artikel von anderen Mitgliedern in die falsche bzw. alte Richtung modifiziert oder sogar gelf6scht wird sehr gross, da ihr Kenntnisstand nicht dem des Experten entspricht und sie in ihrer Unwissenheit meinen richtig zu handeln. Verste4ndlich, dass hochkare4tige Wissenstre4ger dadurch schnell demotiviert werden und auch verste4ndlich, dass sie ihre Beitre4ge nicht gegen gefe4hrlches Halbwissen verteidigen und durchdiskutieren mf6chten.Hierffcr muss kurzfristig eine Lf6sung geschaffen werden, damit Inhalte nicht mehr ohne Weiteres gelf6scht werden sondern allenfalls als fraglich, erke4rungs- oder diskussionsbedfcrftig deklariert werden kf6nnen.Die Technik gibt es schliesslich her z.B. so:An jeden Absatz eines Artikels kommt neben den Bearbeiten-Link auch ein Diskutieren Tab, durch den per AJAX die Diskussion ein- und ausgeblendet werden kann.Statt zu lf6schen, bleibt der Inhalt ffcr alle ersichtlich und wenn eine Information fragwfcrdig ist, wird es auch dem Nichtexperten dadurch ersichtlich.Sonst werden die ffchrenden Exerten auf einem Gebiet recht schnell die Lust verleren Ihr hochkare4tiges Wissen in einer Enzyklope4die anzubieten, indem es von fcbereifrigen und unterinformierten Personen zerredet oder sogar eliminiert wird, weil sie es nicht besser wissen.Selbst gegen Werbung spricht in einem solchen selbstregulierten System nichts wenn ein Unternehmen sein Produkt als Artikel einstellt und es erst einmal beim C P der Katalogdaten bele4dft, die nun aber von anderen Nutzern erweitert werden WENN es jemanden interessiert, so what?Ein weiterer Punkt an dem sich die Blogospere stf6dft, ist die Verweigerung der Wikipedia gegen die Angabe von Blogs als Quellen und weiterffchrenden Links.Was masst man sich hier in der Wikipediagemeinde an? Wenn ich in einem Artikel zur Klimaerwe4rmung zim Blog eines anerkannten Wissenschaftlers, oder im Artikel zu Unternehmensrecht auf ein Blog eines speziell hierauf spezialisierten Anwalts und Professors verlinkte, dann werden solche Links lapidar mit dem Hinweis auf keine Links auf Blogs gelf6scht. Merkt da noch einer den Einschlag? Gerade das macht die Wikipedia ffcr mich aus ich bekomme einen Schnelleinstieg in ein Thema und dann Sekunde4rquellen zum Vertiefen.In der aktuellen Vorgehensweise sehe ich durchaus eine Gefahr der Mittelme4dfigkeit ffcr den Inhalt, wenn jederm der nur denkt er he4e4te Ahnung kontroverse Inhalte lf6schen darf. Stellt Euch nur mal vor, ein User namens Kopernikus wfcrde im Erde-Artikel das heliozentrische Weltbild in Frage stellen und hunderte lf6schgeile Inquisitionsuser lf6schen, flamen und krakeelen was das Zeug he4lt Glfccklicherweise besteht dieses Problem eher in der deutschen Ausgabe die .org geht da sehr viel freier um. just my 2 cents

Piet Mareradio bliksem'n Vars Perspektief
Internet Radio is besig om ’n nuwe dimensie vir kommunikasie in ons Afrikaner samelewing te skep. RADIO BLIKSEM ..... 1 September 2012. Is jy in of is jy baie in, van Volkspele tot Vrye messelaars tot plaasmoorde tot regstellende aksie tot polisie brutaliteit ens. Nie vir sensitiewe luisteraars nie. Jy sal die woord "bliksem" baie hoor !!!

Sakkie Raatsjiraats_at_mail.comLidmaatskap
Ek wil graag lid word van die Vrymesselaars maar ken nie iemand wat ek kan vra vir n petisie nie.

Martinspantou.deklerk_at_gmail.comVrymesselaars
Hi Thys, al amper 'n jaar en ek wag nog vir 'n antwoord. Maar laat ek jou uit jou elende verlos. Gaan soek gerus die Leo Taxil Houx op, daar sal jy sien dat Gabriel Jogand-Pages alias Taxil meer as 'n honderd jaar gelede vir 12 jaar lank die Katolieke kerk en Vrymesselary 'n poets gebak het met sy Satanistiese stories en Albert Pike. Moet nie sleg voel as naiewe Afrikaaners vandag nog die snert as die waarheid verkoop nie. Universiteite is ook met die slapriem gevang en vandag sit baie Afrikaanse predikante met 'n akademiese prestasie wat op 'n poets gebaseer is.

Henniehennie.smith_at_hotmail.co.ukvrymesselaars
graag wil ek deel wees van die broeders hoe word ek genader??

Cyberaxnull_at_127.0.0.1Vryemesselaars
Andre - Jammer om met jou te deel dat jou studie net n mors van tyd was. Jy het duidelik die ontstaan en die doel van die Order heeltemal mis. Ek wonder nou net van die res van jou studie...

Cyberaxnull_at_127.0.0.1Vryemesselaars
Thys - Ek bid hard vir jou dat jou oog klappe en tonnel visie verdwyn, net deur jou opinie te lees weet ek dat jy jouself in die donker bevind en erg on-ingelig is op die terrein van VryMesselaary.

WillieAnonymousMartin 2
Jammer vir die spelling voorts : Die vrymesselaars is okulties van aard - Dit herken nie die Godheid van Christus nie, dit het ten doel om gebied, taal, kultuur en godsdiens grense af te breek tot 'n universele wereld-orde, dis ook hoekom die morele vereiste vir 'n messelaar slegs die geloof in 'n god is, en nie eenheid onder Christenne nie... Die Christene het wel baie foute gemaak, maar selfs die se organisasies was geinfiltreer deur die messelaars ... Dit is die lotgevalle van ons as Afrikaners - Ons is net gelukkig in die sin dat ons die eerste tekens van onderdrukking reeds sien en begin ervaar as 'n minderheidsgroep, iets wat meeste messelaars gewoonlik kwytgeskeld word, is dit nie vreemd nie ... Klink baie soos die Woestyn gebeurtenis en die verdrukking in openbaring. As jy 'n Gelowige Christen is, kom daar uit so gou moontlik ... Ter wille van jou eie siel!

WillieAnonymousMartin
Die Vryemesselaars ondersteun integrasie - in die vorm van - die breuk van taal, kultuur en godsdiens grense, ek is seker jy moet net aan 'n god glo, en na aan Christus om aan daardie organisasie te behoort ... Mens het nie satanisme nodig om in diens van die Anti-Chris te dien nie... Jesus het gese - Hulle os of vir my of teen my, die geloof in n god is nie 'n Christelike eienskap nie, dit is 'n wereldse, sekulere eienskap - die dinge wat die vryemesselaars aan ons Afrikaners van Cecil Rhodes tot F.W. De Klerk se tyd in belang gestel het, en gewen het, net soos Openbaring dit voorspel! (Tot watter tak behoort jy en watter graad?)

Marietajonkerem_at_telkomsa.netvolkspele
kan u asb vir meer inligting verskaf oor volkspele hoe daans mens ens.

Martindeklerkm_at_pelchem.necsa.co.zaVrymesselaars
Beste Thys dit sal interessant wees as jy ons almal op die werf kan inlug omtrent die "satanistiese ritueele" van die Vrymesselaars. In my 20 jaar as Vrymesselaar het ek nog nooit so iets teengekom nie. Ek is ook 'n profesionele persoon en het al,al die vaste lande besoek asook mede Vrymesselaars wat daar woon en werk, nie een van hulle het enige belangstelling in satan getoon nie. Lyk my wat die hart van vol is loop die mond van oor. Groete

AnoniemanoniemVrymesselaars
O, ja ek het vergeet om te verduidelik oor die blinddoek. Kortliks beteken dit dat wanneer ons gebore word ons die wreld in donkerte betree en met verloop van tyd sal ons deur kennis die vertsaan wat om ons aangaan. Ek wil net weet of die "kenners" ook met Moslems besigheid doen al is hulle 'n direkte bedreiging vir die Christendom? Vra maar net, want as jy doen dan subsidieer jy mos nou die vyand van die Christendom - of hoe?

AnoniemanoniemVrymesselaars
O, ja ek het vergeet om te verduidelik oor die blinddoek. Kortliks beteken dit dat wanneer ons gebore word ons die wreld in donkerte betree en met verloop van tyd sal ons deur kennis die vertsaan wat om ons aangaan. Ek wil net weet of die "kenners" ook met Moslems besigheid doen al is hulle 'n direkte bedreiging vir die Christendom? Vra maar net, want as jy doen dan subsidieer jy mos nou die vyand van die Christendom - of hoe?

AnoniemanoniemVrymesselaars
Dit is vir my as Christen onverstaanbaar hoe sogenaamde mede Christene my as Vrymesselaar veroordeel en in die een sin vir my bid en die ander vloeke oor my uitspreek. Ek vermoed hier is n paar skrywers wat aan een of ander obskure "kerk" behoort en wat glo die Afrikaners is uitgeweke Jode en sodoende die uitverkore volk. Trek dan Israel toe, maar onthou net daar is ook Vrymesselaars. Ek is onmiddelik skepties as mense glo ons gebruik die verkeerde naam vir God en dan vreeslik ingelig raak oor die Griekse en Hebreeuse naam van God. As julle vir my bid (wat ek opreg waardeer) spreek dan liewers God se sen oor my uit, want ek dink nie die oordeel kom enige Christen toe nie. Ek is nie onwetend en met toe o by Vrymesellary betrek nie - ek is n gegradueerde persoon en beskou myself as ingelig. Ek is 'n lidmaat van die NG-Kerk en is aktief betrokke by my kerk en het ook al sendingwerk in Zambi gedoen. Ek is 'n Past Master en ook 'n Past Senior Warden van District Grand Lodge. Terloops, dit gaan goed met my kinders en albei dien op komitees van die kerk en die een oorweeg teologie as studierigting. Mag God julle sen met al Sy liefde en Genade. Genade is al wat ons is.

Thys Smitthys.smit_at_live.co.zaJulle vloekke!!!
Dink julle dalk jul sal die oordeel van God ontvlug?My liewe vriende en almal wat op die werf inskakel.Julle hoef nie eers moeite te doen om uit te vind wie hulle is nie,satan se handlanger!Die grote God,YHWH sit op die troon en is totaal in beheer,maar ongelukkig is die volk onder straf gerig!Hy se in Sy dierbare woord" My volk gaan tengronde weens 'n gebrek aan kennis" Die vrymesselaars is 'n sataniese instelling om satan se werke te verrig op aarde,maar dit word so weggesteek!Hoekom word 1ste grade geblindoek?Want sataniese ritueele word uitgevoer met hulle!Vir meer inligting kontak my!

Martindeklerkm_at_pelchem.necsa.co.zaVrymesselaars
Beste Anoniem. Ek doen al 22jaar navorsing oor Vrymesselary. Ek herhaal weer wat ek voorheen oor die snert wat op die internet verskyn geskryf het. Ek het die aanbevele web tuiste besoek, die skrywer oor Vrymesselary leef in 'n droom wereld en skep sy eie vorm van Vrymesselary wat nerens bestaan nie, tot sy krediet hy het darem 'n paar van die grade se name reg maar dis ook al.

anoniemAnonymousvrymesselary
besoek gerus kanaanministries.org se webblad, en besef dat vrymesselary en sonaanbidding en die eenwereldorde alles een leier het. Dit is 'n gruwel voor YHWH...Hy sal sy aangesig van ons wegkeer en sy toorn oor ons laat losbreek. As jy 'n vrymesselaar is, en God wil dien, sou en aanraai dat jy dit bietjie navors. Jy het net jou lewe om te verloor, en jou kinders s'n...as jy dit nie doen nie.

MartinAnonymousVrymesselaars
Vervang asb "hiddenknowledge" met "theforbiddenknowledge"

MartinAnonymousVrymesselaars
Vervang asb "hiddenknowledge" met "forbiddenknowledge" Dankie

MartinAnonymousVrymesselaars
Die internet is 'n magtige propaganda masjien veral vir mense met verskuilde agendas,wat die grootste hoop snert kwyt raak vir geld. Nou net die lagwekkende en lasterlike gemors op "hiddenknowledge" gelees. Wat vir my onverklaarbaar is ,is dat al die sogenaamde "kenners" van Vrymesselary meer weet as persone wat reeds die 33ste graad voltooi het.Al die ware feite oor Vrymesselary vanaf die 1ste tot die 33ste graad is vrylik beskikbaar, maar is redelik vaal en oninteressant en het geen sensasie waarde nie. Persepsies word ongelukkig nie deur feite verander nie. Vir die wat vir my wil bid, dankie ek wardeer dit op reg.

anoniemjohanjvr_at_sanlam4u.co.zavolkspele
nodig dringend inligting vir my skooltaak oor volkspele.enigiets sal help.dankie!

kaarohk_riito_94_at_hotmail.comGeneral Comment
oe na k veeer!!

HERMAN FOULDSmaxdre_at_interexcel.co.zaVRYMESSELAARS
Ek stem saam met Dirk. Voordat jy n lidmaat van hulle wil word, gaan kyk eers na www.theforbiddenknowledge.com . Ek belowe jou, jou oe sal oopgaan en die waarheid sien.Ek kan julle(vrymesselaars)nie veroordeel nie, maar sal vir julle bid.

Petrusm_at_yahoo.compredikante
Baie is Broederbonders en smeer medepredikante se misdade toe.

Herman Prinslooherman_at_streetrod.co.zaVrymesselaars
Ek is ook'n PastMaster en betrokke by meer sy-grade - my eie seun is ook 'n messelaar en toe hulle hom gevra het hoekom wil hy aansluit, was sy woorde :"Dit het my pa 'n mooier en aangenamer mens gemaak " Ek is in Klerksdorp, kontak my en kom klop aan by ons Losie in Connie laan, daar sal eersdaags 'n oop aand wees waar jy en enig iemand kan kom vrae vra, en andwoorde kry. Dirk jou "uitgelese kennis" laat my wonder hoe weet jy so baie van iets waar jy nie van deel is nie of by betrokke is nie ?

Martiemartie.nelSuid-Afrika
Graag wil ek meer inligting he oor die volgende vir skooltake: Suid-Afrikaners se eetgewoontes, kleredrag, taal, wonings, stokpertjies en gewoontes. Baie dankie.

idaida.smit_at_print24gauteng.co.zavolkspele
ek soek na alle inligting oor volkspele vir 'n skooltaak

Martindeklerkm_at_pelchem.necsa.co.zaVrymesselaars
Anoniem, pragtig opgesom, ek is self 'n Oud Meester vir die afgelope 14 jr en geniet dit nog steeds, kan mos nie "bedank" nie ha ha wat 'n grap.Almal wat belangstel in die geskiedenis en allerlei in verband met Vrymesselary besoek gerus Sheffield Universiteit in Engeland se webtuiste op Google vergeet die geykte gesanik oor die okulte,satan ens. en word wys. Broederlike groete.

AnoniemanoniemVrymesselary
Ek is 'n PM(Past Master) en is reeds verby die Agtiende Graad. Die snert wat ek hier lees is verstommend. Daar is 33 grade in die Orde waarvan die eerste 3 die belangrikste is. Gaan slaan die betekenis van okkulties na. Al ooit gewonder waar die AB sy oorsprong gehad het? Die held Piet Retief was een - gaan kyk gerus in die Voortrekkermonument na die uitbeelding van sy waterbottel en die teken daarop. Daar is verskeie ander groot Afrikaners wat lid was en is van die Orde. Dit is nie 'n geheime organisasie nie. Die Broers dra feitlik almal 'n ring of een of ander kenteken wat wys hulle is lede. Waarom doen die AB-Manne dit nie - omdat hulle ander mense ondergrawe? So kan ek aanhou en aanhou. Gaan gee gerus 'n klop aan die deur van 'n losie - hulle sal te bly wees om met jou te praat. Ek is 'n Christen wat die die Enige Drie God as my enigste Saligmaker aanvaar en belei.

DIRK SCHELLINGERHOUTjdirksc_at_ougat.comVRYMESSELAARS
BLY VER WEG ...BUITE BLINK [DOEN GOED,GEE AAN BEHOEFTIGES ENS ENS] MAAR BINNE STINK....DIT HELP NIE JY VRA VAN DIE OUENS WAT IN DIE ORGANISASIE IS NIE .HULLE IS OF IN SO LAE VLAK EN WEET NIE WAT BO AANGAAN NIE OF SELF'BLIND'. DIS SOOS DIE PADDA WAT IN KOUE WATER IS EN DAN WORD DIT STADIG WARM GEMAAK UITEINELIK KAN HY NIE UITSPRING NIE & VREK.!! IN ELK GEVAL KAN JY NIE 'BEDANK' UIT DIE INSTELLING NIE AS JY IN IS ,IS JY IN....GEE PAD. DIT IS DIE SNAAKSTE RUTUELE EN DINGE DOEN...NEE OP DIE EINDE KOM DIT DAAROP NEER DAT DIE OUENS ,SONDER DAT HY DIT WEET SAAMWERK OM DIE BOSE SE PLANNE TE LAAT SEEVIER. ..EEN VAN DIE GROOTSTE SATANISTE WAS N VRYMESSELAAR.[ALBERT PIKE]MAAR HULLE ONTKEN DAT HY DEEL VAN HULLE WAS...GOOGLE :'FREEMAISONS' EN LEES VIR JOUSELF ...BLY VER WEG VAN HULLE

llewellynzelwynemail_at_yahoo.commesselaars
wil graag meer weet

Zascezasce.silver_at_yahoo.comDie Afrikaanse kultuur.
Ek sal baie graagmerr inligtin oor die volgende wil h, Die afrikaners se gebruike, Morele waardes hul gedrag en Hul Tradiesies.

Le Roux Greefftyrant1_at_absamail.co.zaVrymesselaars
Sou graag meer wou weet van die organisasie -is 'n ledelys beskikbaar? Konstitusie? Visie, missie ens??

Riaan 0832621792_at_mtnloaded.co.zaVrymesselaars
Dit blyk die kommentaar teen Vrymesselary raak net erger. Ek glo dat Jesus die enigste Seun van God is en kan nie wag vir sy wederkoms nie. Ek bly ook 'n trotse lid van my Losie en poog om die lewe vir minderbevooregtes bietjie beter te maak en nie die duiwel agter alles en almal sien nie. Almal wat hier lees doen asseblief ordentlike ondersoek oor die Vrymesselaars en gebruik jou logika en verstand en redeneer vir jouself oor die Orde. Daar is en was nog nooit iets fout met Vrymesselary nie.

Oebelhjj_at_iway.naAfrikaners
Afrikaans is vir Afrikaners, dis nou 'n spesie was glo, dien, doen en dink in afrikaans. Die Verwoerds was voorstanders van "afsonderlike ontwikkeling" - ongelukkig is dit uitgebuit en later uitgebeeld as "afsonderlike verdrukking"! Sela

Bernardbervilj_at_yahoo.comSuid-Afrikaanse danse
Skooltaak, waar kom dit vandaan, hoe word dit gedans, klere, interessante feite.

LaineAnonymousAfrikaans
Ek dink Afrikaans is 'n wonderlike taal! Dis BAIE makliker om te leer as Engels en daar is baie oulike Afrikaanse woorde. So 'n pragtige taal!

Ricciricci_at_matrixnet.co.zavrymesselaars
kan iemand asb vir my meer inligting oor vrymesselaars stuur.ek wil graag vir my self oordeel en sien waaroor gaan die bohaai

anelanelellis_at_webmail.co.zalumsden monument
Ek is opsoek na enige inligting wat enige iemand vir my kan stuur oor die lumsden monument 1900 of selfs osspruit. die monument is in die vrystaat..

leonkrisjan_at_whalemail.co.zavrymesselaar
kontak `n losie naby aan julle,elke losie het `n persoon wat antwoorde soos die kan beantwoord. ons verskaf graag inligting aan mense wat belangstel. groet almal.ciao anonymous wys wie jy is toe dat ons jou met yswater kan wakker maak, jy is besig om in `n droom wereld te lewe en goed te praat wat jy absoluut niks van weet nie,dan sal ek jou sommer vertel dat kersvader en die tande muis is ook nie rerig nie...raak `n mason en gee dan jou mening.

afrikanerhcut_at_lantic.netvrymesellars
verseeker is al die kinders van jesus nie poppos die vrymeselaars in suid afrika is nie so onskuldig nie en verseeker oklulties

Andrandrelab16_at_gmail.comVrymesselaars
Ek was baie gefasineerd oor die vrymesselaars maar na ek selfstudie gedoen het,en met twee persone wat op vlak3 en op vlak 33 aan hierdie okkult behoort gepraat het, kan ek die volgende s:Vrymesselaars het in die 16de eeu in Skotland tot stand gekom en was 'n organisasie vir geestelikes(mense wat van nature geestelik is)of jy nou Christen of Satanis is jy kan aan hulle behoort.Hulle het hul op front beywer om bv.behoeftiges te help om hul beeld te poets,maar binne is dit 'n ander storie. Vandag is dit steeds so, al verskil is dat die Joodse Sionistiese geldmag(die ILLUMINATI) wat ook die wereld beheer, dit infiltreer het, en tans die Vrymesselaars gebruik om sodoende hul plan om wereld heersing, en hul nuwe werld orde suksesvol te maak. Hierdie mense het een doel: OM CHRITENSKAP REGDEUR DIE WERELD UIT TE ROEI.

Riaan0832621792_at_mtnloaded.co.zaVrymesselaars
Indien enige persoon inligting benodig rakende die Vrymesselaars beweging, is u welkom om my te kontak by die epos adres. Daar is baie inligting wat rondsweef op die net oor die Orde. Vind uit by iemand wat 'n lid is en oordeel vir jouself. Ek is 'n Messelaar en is meer as bereid om inligting te deel. 2 B 1 ask 1.

pieterpieterh_at_komatsu.co.zaVolkspele
Soek asb inligting vir skooltaak - waar en hoekom het dit ontstaan, kleredrag, musiek, passies en deur wie dit gedans word.

natasha schmidtm.dutoit_at_absamail.co.zavolkspele
ek soek asb inligting oor volkspele, ontstaan, agtergrond,wie dit dans, kleredrag,word mens opgelei en tipe musiek en instrumente, vir skooltaak.

Afrikanermeisiekarina.dejager_at_gmail.comBoerevryheid
Besoek die Boerevryheid-webwerf by www.boerevryheid.co.za daar sal jy ware Afrikaner-boere ontmoet. Kom sluit by ons aan.

Jan Ebersohnjan_at_allensa.co.zaVOLKSVERRAAD
WAAR KAN EK HIERDIE BOEK BESTEL? sel 082 5553 552

Jacquesjacquescameron_at_yahoo.comvrymesselaars
Baie misinformasie omtrent dit, enige iemand wat in Suid Afika wil kontak maak kan my net 'n e-pos stuur.

C. Bezuidenhoutcbjb_at_absamail.co.zaChristelike Afrikaner
Hoe om meer kontak te he met die Christelike Afrikaner

Jaquesmadelect_at_intekom.co.zavolkspel
benodig dringend die volgend wat is volkspel waar kom dit vandaan, wie doen dit,wanneer het dit begin kleredrag -musiek

m.j.bekkermjbekker1_at_telkomsa.netboek
Ek soek na die opvolg boek van Adv.P.J.Pretorius nl.Volkshoop.Kan julle my help asb.

sonjasonja_at_netralink.comVolkspele
Benodig dringend die volgende wat is volkspele, waar kom dit vandaan, wie doen dit, wanneer het dit begin, kleredrag, en ale geskiendenis daaroor.

THANAheletha_at_mweb.co.zavolkspele
alles oor die onderwerp bewegingstyl,kleredrag, simboliek ens

Gerhard vd Merwevan3_at_telkomsa.netvrymesselaars
vertel my meer van die organisasie

Riaan Croucamp0832621792_at_mtnloaded.co.zaVrymesselaars
Ek is 'n lid van die Vrymesselaarsbeweging in Bloemfontein. Indien jy enige inligting benodig oor enige onderwerp rakende Vrymesselary, kontak my gerus en jy kan jou eie oordeel doen oor die beweging. Indien jy wil weet van ander dele van die Republiek, sal ek graag help waar ek kan.

Kobus Smitelmari_at_breede.co.zaVolkspele
Ek is al vir die afgelope jaar en agt maande deel van hierdie beweging en geniet dit. Ek is 16 jaar oud en wil graag nog meer uitvind oor volkspele. Is daar dalk 'n webwerf waaraan ek kan deel raak soos 'n gesels groep of iets. Dit sal regtig waardeer word. Groete

Philip van Dyk13661698_at_sun.ac.zaKom tog by!!
Ek is n jong Afrikaner wat nie deel aan een van die bogenoemde organisasie nie, jeens die feit dat nie een van hulle waarlik standpunt inneem vir die jong verontregte Afrikaners nie!! Diegene frontloos kompenseer, het die vorige kompenseer punt vergeet. Die Afrikaner het `n intellektuele snobisme wat ieder en all aan hulle neuse rondpluk. Ek maak deels uit van die intlektuele snobisme. Afrikaners moet eerder individuele nederigheid toon en bietjie dink wat is beter vir die oorgrote meerderheid van Die Afrikaner as om die heeltheid polities korrektheid te promoveer en eie agendas van eie win en spreekwoordelike welvaart aan te hang. Daar is duisende Afrikaners wat vrek van die honger. Hulle is daar. Daar is honderde duisende Afrikaners en potensiele Afriakner kinders wat hulle kultuur erfenis verpag. Hou asb. verdomp net op om meer forums en slimighede op te tower en sit asb. wood by daad. Gaan gee kos aan `n arme huisgesin buite boksburg. Of vertel Ouma Sus wat in smart oor haar vermoorde man treur dat haar mense na haar sal omsien. Dit is nie tyd om op te tree nie. Ons jong Afrikaners tree op. Ons will net nie assosieer met die baantjies vir boeties sindroom wat die huidige ouer garde polities met die regering voer nie. Word wakker!!

Marimari___at_hotmail.comVrymesselaars
As julle meer inligting wil he, gebruik die skoekfunksies op die internet. Daar is 'n magdom inligting. Bemagtig jouself met kennis! Ons volk kom om weens 'n gebrek aan kennis! Vind meer uit oor al die geheime organisasies, maar wees gewaarsku..... moenie betrokke raak nie, bly weg! Jy sal moet rekenskap gee voor God vir jou keuses en dade en waarmee jy jouself besighou. http://www.gksa.org.za/kies/Kulte%20inligting/vrymesselary.htm

harryharrysmit_at_webmail.co.zavrymesselaars
Hou net aan vra.Vrymeselaars is amper oral in SA.

alana alanak.manntravel_at_galileosa.co.zakompitisie
goeie dag, ek sal graag wil weet, julle het vroeer die jaar 'n amateur skrywer vir 'n toneelstuk "ik ben een africaaner" geloots, wat het daarvan geword? wie is die wenner? dankie lekker dag........alana

Elsabeelsabe1_at_lantic.netvryemesselaars
Kan u my meer inligting gee oor hierdie beweging!

Mattmetroplex_at_polka.co.zaVolkspele
Kan u asb vir my meer inligting verskaf oor Volkspele soos wanner het dit begin,kleredrag,hoe daans mens ens.

BulkalfAnonymouspjvans@webmail.co.za
Die Afrikaner broeder bond is nie vel meer as n klomp droklap geldgieriges met mamon as god nie aanvanklik was hulle idee goed en mooi totdat die mag van self veryking oorgevat het lank lewe mamon en sy gespuis

Desdesvdm_at_yahoo.comvolkspele
**********ek soek dringend inligting oor hoe om volkspele uit te voer.********

Lizashine_at_lantic.netVrymesselaars
Ek wil graag kontak maak met die Vrymesellaars kan iemand help

Tia Beuggertbeugger_at_sars.gov.zaSuid Afrikaanse danse
Is daar enige inligting oor ons ou kultuur danse of ons vorige Blanke kultuur danse, vir 'n skooltaak. asap

anoniemAnonymousvrymesselaars
bestaan wel. is i geheime internasionale organisasie, jy moet gekies word om lid te word. daar bestaan 32 range in die masons. dis i okkult. bly weg!!!

Annemarie Lotzhrnfin_at_hrnqs.co.zaDie Sakekamers
Ek soek die volgende inligting vir 'n skool taak in die vak Bedryfsekonomie wat handel oor Die Sakekamers. Die geskiedenis, funksies, Bestuur en Beheer asook die Doeltreffendheid van die sakekamers.

Frans Jordaangf_jordaan_at_mweb.co.zaBring terug die AB.
Na aanduiding van kommentaar van verskeie van die deelnemers wat daarop sinspeel dat die AB iets is wat teen die grein is van Christenskap wil ek hard en aanhoudend oor lag. Ons kan dankie s dat daar wel iets soos die AB was. Alle Afrikaners het daaruit voordeel getrek en selfs die nuwe Suid-Afrika trek tans voordeel uit wat hulle gesamentlik vermag het. Die grootste probleem met mense van vandag is dat ons glo almal is gelyk. Dit is die grootste klomp strooi ooit. Mense is nie gelyk nie. Party het meer talente gekry en ander het minder. Nie almal is leiers nie, meeste van ons moet volgers wees. As jy wil weet wat gebeur met n volk as hy leierloos is, sonder n magte organisasie soos die AB om hom te steun. Kyk na die Afrikaner van vandag.

Charles Jamescharlesjames_at_vodamail.co.zaBoek
Het u dalk 'n telefoonnommer van Libanon uitgewers in Mosselbaai?

Charles Jamescharlesjames_at_vodamail.co.zaBoek
Waar kan ek die boek "Volkverraad" deur adv Pretorius in die hande kry?

Kobus Rautenbachrautenbachjf_at_telkomsa.netLidmaatskap
Hoe, waar en waneer kan kontak kry om aan te sluit sodat ons ons Afrikanerskap ten volle kan laat terugkeer.

WJwjm_at_telkomsa.netBoek
Waar kan ek die boek, Volksverraad in die hande kry?

Jacques du Barryjacques_at_cueincident.comLidmaatskap
Ek is n 32 jarige totaal onafhanklike man werksaam in Johannesburg en blywend in die Oos-Rand. Ek wil graag meer inligting bekom van Orania, en meer spesifiek oor lidmaatskap en wat die implikasies van dit sal wees. Hoop om spoedig van julle te hoor. J.N. du Barry 082 897 8377

Dirkitservice_at_xsinet.co.zaAntwoorde
Advokaat PJ Pretorius gewese lid van Nasionale Intelligensie het 'n boek met die titel "Volksverraad" geskryf. Dit verduidelik hoe volke vernietig word, meer bepaald die Suid Afrikaner. Ek is van mening dat die Suid Afrikaner se lojaliteit, patriotisme en hardwerkendheid deur die vyand gemanipuleer en uitgebuit word. Voeg daarby die gebrek daaraan om die tradisies en kultuur- en geestelike organisasies in diepte te ondersoek en te bevraagteken. Ons wil graag "goed" doen en persoonlike eer en sukses geniet (so opgevoed) en is juis daarom maklike slagoffers met gevolglike korrupsie van morele waardes. Die vyand ken al die snare en weet hoe om dit te speel. My raad aan elkeen is om eers jou huiswerk te doen. Die wolf werk in skaapsklere en doen ditself voor as 'n onskuldige lammertjie maar wat as dit honger word? Hitler, Stalin, 3de Wereld oorlog wat reeds woed. Aan wie se kant staan jy? Gaan jy in die strik trap, hoe gaan jy daar uitkom? Volksverraad Adv PJ Pretorius ISBN No 0-9584080-5-X Libanon Uitgewers, Posbus 1736, Mosselbaai, 6500

Dawiedvr_at_absamail.co.zaVrymesselaars
Ek wil meer weet van die vrymesselaars,en of hulle nog bestaan in die Noordwes provinsie, en hoe gemaak om in kontak met hulle te kom?

Jaun-Pierre203048382puk.ac.zaruiterwag
Daar is nie een bron wat ek kan vind om rerig in diepte uit te vind hoe die ruiterwag gewerk het nie. Wat presies was die organisasie se doel en sal die mense wat deel was dit ooit noem?

elizabethevent.photo_at_absamail.co.zaVrymesselaars
Ek wil ook graag meer weet oor vrymesselaars,waaraan hul glo en of dit gevaarlik is om met so iemand betrokke te raak, het iemand ontmoet en terloops deur die koffiedrink genoem hy is 'n vrymesselaar. Ek hoor vreesaanjaande goed oor hulle en sal graag wil weet hoekom?

Jaco Straussfeedback@strauss.za.comBroederwond
Is dit dieselfde Awie van Rensburg wat tans werksaam is as Administratiewe bestuurder by die "Tswane" besigheids en Landbou kamer? Indien wel kan jy hom in die hande kry by awie@tshwabac.co.za
PS Terloops, ek spel altyd die k@k alternatief vir pretoria anders as wat die idiote wil he ek moet.

Dave Prinslooautomation_at_ananzi.co.zaBroederwond
Ek't op hierdie website afgekom in my soeke na Awie van Rensburg, wat hoof van Linden die hoerskool was in die laat 1980's. Sy naam was gelys in die boek "super-afrikaners" as 'n broeder, en ek het nog twintig jaar se haat en verwyt om met hom te bespreek, as my gebede nog nie waar geword het en hy dood is aan 'n lang swaar stryd met iets soos leukemia nie. Ek weet hy is verplaas na 'n skool in Potch rondom 1990, toe sy pogings om my aan die veiligheidspolisie uit te lewer as 'n beweerde ANC terroris hom in die moeilikheid laat beland het met van sy AB superiors. Mag hy en sy familie nog vele rampe teekom!

William H. Nellwilliamn_at_execuprime.comAFRIKANER KOM HUIS TOE!!!
Liewe Afrikaner mens. Die tyd het gekom. Ons het nie meer tyd om te sluimer en slaap nie, ons kinders lui onder ons wanpersepsie van Afrikaner wees en dink dit is genoeg net om aanspraak te maak op Afrikaans as taal. Ek is aktief besig om ons mense bymekaar te bring onder een vaandel. KAN AFRIKANERS SAAMSTAAN. Jou onmiddelike antwoord is nee, maar my volksgenoot dit gebeur alreeds!! DIE AFRIKANER SY VOLK SY TAAL EN SY KULTUUR IS NOULIKS VERBONDE AAN MEKAAR WIE N KAMPVEGTER IS VIR DIE EEN IS DIT VANSELFSPREKEND VIR DIE ANDER! Inderdaad kan en moet ons saamstaan!! Ek is hard aan die werk om ons Volk weer saam onder een sambreel te trek. Ek doen praatjies reg oor die land wat fokus op die Kronologiese orde van ons volk, WAAR KOM ONS VANDAAN EN WAARHEEN IS ONS OPPAD? As ons nie nou opstaan nie is die tyd verby!! Ek fokus my gesprek op die minderheidsregte in die konteks van politiek en konstitusie. As u meer wil weet kontak my ASB. U kan my e-pos of skakel om n praatjie in u dorp of u kerk te kom hou! Of net om meer inligting te kry. Ons het nie meer tyd om verdeel te wees nie! Ons moet terug keer na ons kerke en ons GOD. Ons moet terugkeer na dit wat ons eerlik, opreg, en mense met morele waardes maak. In n land waar daar nie n duidelikke lyn getrek word nie is dit nodig om dit nou te doen vir ons self. Is dit moontlik om ons eie skole, hospitale ens. in die land te he. Skakel of e-pos my en ons kan gesels. Vriendlikke groete, William H. Nell williamn@execuprime.com 084 268 3560 084 600 1210

Laurisa jalvzyl_at_mweb.co.zaAfrikaanse kultuurorganisasies
Ek is besig met navorsing en wil weet waar ek 'n lys met bestaande kultuurorganisasies spesifiek vir jong volwassenes kan bekom.

lorindazoe-d_at_lantic.netvryemesselaars
ek wil graag meer weet van die organisasie

Jennyjenny.vandermerwe_at_za.g4s.comVrymesselaars
Wil graag meer weet oor vrymesselaars. Waaraan hulle glo en wat hulle aanbid. As enige iemand my kan help met 'n web tuiste of boeke ens. Dit sal waardeer word.

Rickshuttle_at_webmail.co.zaVraag
Hoe word 'n mens deel van die Vrymesselaars?

lorettAnonymousvolkspele
Soek dringend die volkspele passies op Afrikaners is plesierig, hoe dit gedans word vir 'n skooltaak. Baie dankie

LETITIAfilh.fin_at_mail.uovs.ac.zaVOLKSPELE
SOEK ASB DRINGEND VANDAG, 1 NOV, INLIGTING OOR VOLKSPELE. AGTERGROND, DOEL EN KENMERKE. BAIE DANKIE

BOERSEUNmoerslot_at_hotmail.comWORD WAKKER
GEAGTE MEDE VOLKS GENOTE, ONS MOET WAKKER WORD, DINGE GEBEUR VINNIGER AS WAT ONS BESEF, LEER OM TE SOEK NA DIE WAARHEID, SLAAN WEER TERUG NA JESIA EN JEREMIA, ALLES WORD DAARIN VERTEL WAT SAL WEES, DIT SAL NOG BAIE ERGER WORD, MAAR ONS SAL MOET STANDE BLY. OPPAS VIR VAN DIE BOODSKAPPE VAN DIE PREEKSTOELE, DIE WOORD IS NIE SUIWER NIE....ONS HET ONS RUG OP GOED GEDRAAI TOE DIE 16de DES WEGGEVAT IS, WORD WAKKER, ONS IS DIE OORBLYFSELS

Anonieme AfrikanerAnonymousEk bring hoop!
Wees gerus afrikaner susters & broers want GOD is met ons. Soos dit deur sy kneg voorspel is sal ons volk weer ons land terug neem! Ons sal alle volkvreemdes uitdryf en ons land se naam in glorie herstel, maar voordat dit gebeur moet ons as volk ons kniee buig voor die Almagtige en vergifnis vra vir al ons sondes en terug keer na ons kerke. Ook sal die kerke moet ophou om politiek te preek! Pater Noster! Onse Vader!

suzette van deventermayoph_at_cybertrade.co.zavolkspele
soek asb inligting vir skooltaak ,agtrgrond,doel,kenmerke van volspele in s-a

Annerieannerierademeyer_at_telkomsa.netVolkspele
Vir 'n skool opdrag. Foto's, kleredrag, passies en someer. Dankie A

Doreen doreen_at_prowalco.co.zaverskillende kulture in die land vir skool taak
Die geleentheid wat gevier word. Maand van die geleentheid, Interessante feite oor die geleentheid

Ronellem.lubbe_at_mweb.co.zaVolkspele
Soek asb dringend info oor volkspele vir skooltaak : Waar en hoekom het dit ontstaan, kleredrag, musiek, passies en deur wie dit gedans word

VIVI ANCAnonymousGeneral Comment
Wat ist Afrikanns? People afficted with a sexually transmitted desease of the throat!!!! HA HA Ha

Dominique Stiglinghdsdance5_at_hotmail.comKlas gee
Ek is 'n dansjuffrou op skool en wil graag vir my studente Volkspele leer en meer van die Afrikaanse kultuur. Ek glo dat dit aan die jongmense geleer moet word,anders sal hulle nie die kultuur kan voortdra nie. Ek bly in Kaapstad en weet nie van 'n volkspele organisasie hier nie. Kan iemand my dalk uithelp of die dansstappies vir my stuur. Byvoorbaat dankie.

Marius van Deventermariusv04_at_absamail.co.zaVrymesselaars
Is daar enige aktiwiteit in die Goudveldstreek - Vrystaat??

Kobie Groenewaldgroenewald.kobie_at_columbus.co.zaVerskillende kulture in die land
Waar kan ek meer inligting oor hierdie onderwerp kry? Dit is vir n skooltaak.

louis koedykAnonymousvryemesselaars
ek bly in australia saam met talle ander suid afrikaners.Ongelikig is hier n klien tot geen bond tussen ons imigrante nie Kan vreymesselaars help om n beter bond te vorm .

Sonjaahtob_at_absamail.co.zaVolkspele
Benodig dringend die volgende Wat is volkspele, waar kom dit vandaan, wie doen dit, wanneer het dit begin, kleredrag mans en vrouens, waarom doen volkspele, watter musiek?????? baie dankie

N E E M   D E E L   A S S E B L I E F

Geen aktiewe inhoud word aanvaar nie
Naam
E-pos Adres
Onderwerp
KommentaarPrevious Article Regstellende aksie in Sanlam reeds 1995
Next Article Onbekostigbare Politieke Korrektheid

TUISTE Heelbo Terug Druk E-pos dit E-Pos ons Gasteboek