Aangeleenthede Afrika WÍreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

Het Omar nie EEN wisselaar gebou nie?

Apartheidsprestasies moet eerder gekaap word

Jaco Strauss
7 - 23 Junie 2004 E-pos die bladsy aan 'n vriend


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk het besluit om die Hugenote Tonnel na Dulah Omar te vernoem. Geleentheid is gebied om beswaar aan te teken en ek het dan ook besluit om daarvan gebruik te maak.

Hieronder volg die korrepondensie.


Oorspronklike boodskap
NAAMSVERANDERING VAN STRUKTURE TER HERINNERING AAN ONS ONTSLAPE AGBARE MINISTER VAN VERVOER DR ABDULAH M OMAR, LP

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk is van voorneme om die name van die volgende structure te verander ter herinnering aan ons ontslape Agbare Minister Abdulah M Omar, LP:

- E B Cloete Wisselaar in KwaZulu Natal op die N2; en
- Huguenote Tonnel in die Wes-Kaap op die N1.

Dit word voorgestel dat beide die padstrukture onderskeidelik herbehoem word as die Abdulah M Omar Wisselaar en Tonnel.

In terme van artikel 4(1)(b) van die "Promotion of Administrative Justice Act 2000", (Wet 3 van 2000), nooi die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk alle lede van die publiek uit om voorleggings of besware in te dien teen die voorgestelde herbenoemings binne 21 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing.

Alle voorleggings of besware moet gestuur word aan:

Mnr Nazir Alli
Hoof Uitvoerende Beampte
Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk
Posbus 415, PRETORIA 0001
Ditsela Place, Parkstraat 1204, HATFIELD,
PRETORIA 0083

Tel: (012) 426 6000
Faks (012) 362 2116
e-pos: silva@nra.co.za


My aanvanklike beswaar was as volg.

From: Jaco Strauss
Sent: Monday, June 07, 2004 4:15 PM
To: Susan Silva (HO)
Subject: Het Omar nie eers EEN wisselaar gebou nie?

Geagte Mnr Alli

Is daar dan nie eers EEN wisselaar is Omar se tyd gebou nie?
Die voorgestelde naamsverandering van die Hugenote Tonnel is 'n klap in die gesig - nie net van die afstammelinge van die Hugenote self, soos ek nie, maar inderdaad van die ontslape minister self. Probeer u departement voorgee dat Minister Omar ABSOLUUT NIKS in sy ampstermyn gedoen het nie!? Nie net wil julle die Hugenote Tonnel na hom vernoem nie, maar selfs die E B Cloete Wisselaar in KwaZulu Natal. Is daar dan nie eers EEN wisselaar is sy tyd gebou wat sy naam kan dra nie?

Politieke opportunisme kry van tyd tot tyd die oorhand.
Die huidige regering is baie lief om alles wat sleg is op die vorige bedeling te blameer. Tog interessant hoe vinnig hulle spring om strukture uit daardie bedeling te misbruik wanneer hulle politieke opportunisme van tyd tot tyd die oorhand kry.

Dit is dan ook ironies dat hierdie voorstel op sigself dien as verdere bewys dat die Hugenote 'n baie groter nalatenskap gelaat het as die Minister self. Sou u nie met my saamstem dat dit 'n baie groter eer vir 'n politikus is wanneer die vrugte van sy eie arbeid na hom vernoem word as wat dit sou wees om post mortem met ander se kalwers te ploeg nie?

Ek vertrou dat rede sal seŽvier en dat hierdie belaglike voorstel van die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk verwerp sal word met die minagting wat dit verdien.

Jaco Strauss
Afstammeling van Jean Prieur DU PLESSIS, Jacques MOUTON, Charles MARAIS en verskeie ander Hugenote


Hoe het Jaco Strauss gevaar?
Pateties Belaglik Onsamehamgend Gemiddeld Goed Uitstekend Onverbeterlik

Gemiddelde telling: 85.62 %


Op hierdie skrywe het ek 'n standaard antwoord in PDF formaat ontvang. 'n Getranskribeerde weergawe verskyn hieronder

>>> "Unknown" 6/23/2004 10:15:21 AM >>>
(Transkripsie van PDF dokument gedoen deur Colin Pretorius)
NAAMSVERANDERING VAN DIE HUGENOTE TONNEL EN EB CLOETE WISSELAAR NA DIE ABDULAH M OMAR, LP TONNEL EN WISSELAAR ONDERSKEIDELIK

Baie dankie vir u insette rakende die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk (SANRAL) se voorgenome besluit om die Hugenote Tonnel en EB Cloete Wisselaar se name te verander na die Abdulah M Omar, LP Tonnel en Wisselaar onderskeidelik: Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om te reageer in die vertroue dat gemeenskaplike grond bereik sal word. Ons vetrou dat u beswaar ook hieronder aangespreek word.
U departement se totale onvermoŽ om enige van my besware aan te spreek, spreek natuurlik op sigself boekdele

Aangesien SANRAL u siening respekteer en as waardevol beskou, wil ons u graag verseker dat SANRAL nie eensydig optree nie en poog orn die menings van diegene wat moontlik `n belang by ons voorstelle het in ag to neem. Die voorgestelde aanname in verskeie besware dat die naamsverandering reeds plaasgevind het en dat SANRAL onafhanklik besluite neem is dus foutief, aangesien die besluit by die Raad vir Suid- Afrikaanse Geografiese Name berus.

Sedert die koms van demokrasie in ons land, het `n gees van versoening en verbetering van ons toekoms ons fokus en lewenswyse geword. SANRAL het in dieselfde gees, 'n gees van mededeelsaamheid in die rykdom van ons verskillende kulture, geskiedenis en tale, die vernoeming van die Hugenote Tonnel voorgestel. Om Xolela Mangcu aan te haal: "The challenge is to generate an ethos of collective identification that at a broad level informs the unspoken rules and principles that govern the political and social behaviour of as many different actors as possible."

SANRAL is van mening dat die naamsverandering van die tonnel hierdie gees van gedeelde welvaart en versoening, waarvoor die Hugenote na bewering bekend was, asook die nalatenskap van die Hugenote en die gees van versoening sal omvat. In die woorde van ons President, Mnr Thabo Mbeki, I am formed of the migrants who left Europe to find a new home on our native land. Whatever their own actions, they remain still, part of me."

Die venoeming sat voorts bydra tot die ontwikkeling van ons demokrasie deur ook erkenning to verleen aan diegene wat bygedra het tot die daarstelling van ons nuutgevonde vryheid.
Dit is dus steeds vir my duidelik dat u aan die nageslag wil bevestig dat Dulah Omar en sy kollegas ABSOLUUT NIKS van strukturele belang gedurende die eerste 10 jaar van "Demokrasie" vermag het nie!

Ons sal dus almal in die woorde van ons President werklik kan getuig, "Being part of all these people, and in the knowledge that none dare contest that assertion, l shall claim that I am an African."

Wat die benaming van die Hugenote Tonnel betref, moet ons u aandag daarop vestig dat die tonnel vanaf die beplanningstadium bekend gestaan het as die Du Toitskloof Tonnel. Verskeie publikasies gedurende die tydperk van konstruksie en die opening van die tonnel verwys na die Du Toitskloof Tonnel en nie die Hugenote Tonnel nie. Die naam Hugenote Tonnel is deur die destydse Staatspresident gedurende Maart 1988 aan die tonnel gegee. Ons kon geen rekord vind van 'n demokratiese proses, soortgelyk aan the proses wat ons tans volg, om die mening van alle Suid-Afrikaners rakende die benoeming van die tonnel te toets nie. Ten einde ons in die proses by te staan, sal dit waardeer word indien u enige inligting in diť verband aan ons beskikbaar kan stel.

Daar word deurlopend verwys na die bydrae wat die Hugenote tot ons land se geskiedenis gelewer het. Die nalatenskap is ook deur verskeie ander benoemings in die omgewing en veral deur die Hugenote Monument vereer. SANRAL erken die bydrae wat die Hugenote tot die geskiedenis van ons land gelewer het, maar die bydrae moet in sy historiese konteks geplaas word. Juis as gevolg van die verskeie huldeblyke aan die Hugenote in die streek, is SANRAL van mening dat die naamsverandering as sulks geensins afbreuk doen aan die bydrae van die Hugenote nie.

'n Verdere aspek wat dikwels geopper word is die koste verbonde aan die naamsverandering en dat die fondse eerder elders aangewend moet word. SANRAL het hierdie aspek ook oorweeg, en slegs 'n eenmalige vervanging van die naam op die tonnel word nodig geag; waarvan die koste minimaal is.

Ter afsluiting, wil ons graag meld dat die venoeming van die tonnel voorgestel is om eer to betoon aan Dr Omar vir sy bydrae tot 'n spesifieke sektor nie, maar eerder in herinnering vir sy unieke bydrae tot die streek, sy mense en die land as geheel. Dit is as gevolg van die uniekheid van die tonnel en die uniekheid van die persoon - Dr Omar - dat dit gepas is om die tonnel te vemoem om hulde te bring aan 'n beskeie mens wat onder andere, dit moontlik gemaak het vir ons almal om 10 jaar van demokrasie te herdenk.

Weer eens ons opregte dank vir u deelname en verryking van die proses ten einde 'n algemene doel te bereik.

Nazir Alli
Hoof Uitvoerende Beampte


Hoe het Nazir Alli gevaar?
Pateties Belaglik Onsamehamgend Gemiddeld Goed Uitstekend Onverbeterlik

Gemiddelde telling: 21.33 %


Ek kon hierdie patetiese standaard PDF antwoord nie onbeantwoord laat nie. Alli was natuurlik nie in staat om op my laaste skrywe te reageer nie. Ek skat die standaard antwoord is nog nie beskikbaar nie!

From: "Jaco Strauss"
To: silva@nra.co.za; unknown@nra.co.za
Sent: Wednesday, June 23, 2004 11:10 AM
Subject: Re: FW: Het Omar nie eers EEN wisselaar gebou nie?

Geagte Meneer Alli

'n Insiggewende openbaring uit u standaard antwoord is u losse sarkastiese omgang met die konsep van 'n "demokrasie proses"....
Baie dankie vir die standaard antwoord wat ek in PDF formaat van u ontvang het.

U departement se totale onvermoŽ om enige van my besware aan te spreek, spreek natuurlik op sigself boekdele. Dit is dus steeds vir my duidelik dat u aan die nageslag wil bevestig dat Dulah Omar en sy kollegas ABSOLUUT NIKS van strukturele belang gedurende die eerste 10 jaar van "Demokrasie" vermag het nie. Gaan dus gerus voort en beswadder sy nalatenskap deur Apartheidsprestasies na hom te vernoem. Daar is tog duidelik niks anders beskikbaar nie en u departement voorsien ook oŽnskynlik niks nuuts in die afsienbare toekoms nie.

Nog 'n insiggewende openbaring uit u standaard antwoord is u losse sarkastiese omgang met die konsep van 'n "demokratiese proses". U maak die volgende stelling: "Ons kon geen rekord vind van 'n demokratiese proses, soortgelyk aan the proses wat ons tans volg, om die mening van alle Suid-Afrikaners rakende die benoeming van die tonnel te toets nie. Ten einde ons in die proses by te staan, sal dit waardeer word indien u enige inligting in diť verband aan ons beskikbaar kan stel."

Ek sou graag by u, as 'n eksponent van die demokrasie, wou hoor wat die verskil is tussen 'n proses waar die regering besluit om die tonnel te benoem en dit doen; en een waar die regering besluit om dit te doen, 'n illusie van publieke deelname skep, standaard antwoorde uitstuur en dit dan doen?

Die uiteinde is natuurlik dieselfde - die een is net nie so vals en geveinsd soos die ander nie!

Ek sien uit na u standaard repliek PDF.

Groete

Jaco Strauss


Hoe het Jaco Strauss gevaar?
Pateties Belaglik Onsamehamgend Gemiddeld Goed Uitstekend Onverbeterlik

Gemiddelde telling: 81.72 %Besoekerskommentaar

Naam E-pos Onderwerp Ligging
Jan van Geestenbroecknot_at_giv.enAbsoluut recht Alet
Dit is belaglik!

Elijahvbeltran_at_campus.cem.itesm.mxYRXhaEtWzVHyEDTjG
Ja die in Communities steckt grodfes Potential. Scheint nur ledeir noch nicht bei jedem angekommen zu sein. s.h. aktuelle Ausgabe der W&V Community Marketing: De4umchendrehen im Cyberspace . Bleibt mehr Aufmerksamkeit ffcr den First-Mover.Aber ist Werben in Communites die neue Wunderwaffe? Meiner Meinung nach def. Auch jetzt das Targeting etwas besser und sche4rfer vorgenommen werden kann, blende ich den ganzen Quatsch genau so aus wie jede andere Werbung auch. Da finde ich die Anse4tze von Dell und Chrysler wesentlich interessanter. (Zuse4tzlich zu dem klassischen Werbeanse4tzen)Lets Talk about

Louisaalet_at_rightwaybosch.co.zageneral comment
Hoekom moet die name van ons geskiedenis verander word soos wat dit hulle pas. Wat van die nageslagte van die Hugenote en die voortrekkers????

chriscserf2005_at_yahoo.comPaaie en Name
Wat worrie julle oor name van paaie en wisselaars.....dit sal haas nie meer rybaar wees nie^^

VisitorAnonymousGeneral Comment
werk dit?

N E E M   D E E L   A S S E B L I E F

Geen aktiewe inhoud word aanvaar nie
Naam
E-pos Adres
Onderwerp
KommentaarPrevious Article Onbekostigbare Politieke Korrektheid
Next Article Regstellende aksie in Sanlam reeds 1995

TUISTE Heelbo Terug Druk E-pos dit E-Pos ons Gasteboek